Dagindeling

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08u15
tot
11u55(*)

08u15
tot
11u55(*)

08u15
tot
11u55(*)

08u15
tot
11u55(*)

08u15
tot
11u55(*)

Middagpauze

13u25
tot
15u25(*)

13u25
tot
15u25(*)

X

13u25
tot
15u25(*)

13u25
tot
15u10(*)

(*) Dit is het einduur van de lessen/activiteiten, niet het tijdstip dat de kinderen de school verlaten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de kinderen steeds een vijftal minuten later dan het einduur de school kunnen verlaten.

Opgelet :
De aanvangstijden zijn in principe 8u20 en 13u30 maar in de lagere afdeling is er reeds 5 minuten vóór de aanvang der lessen een belsignaal. De lagereschoolkinderen worden dan ook m.a.w. ten laatste om 08u15 en om 13u25 op school verwacht.
Speeltijden gaan ’s morgens door tussen 10u00 en 10u15 en ’s namiddags (**) tussen 14u20 en 14u35 (op vrijdagnamiddag geen speeltijd).
Een langere voormiddag en een kortere namiddag zijn pedagogisch beter verantwoord omdat de belangstelling, de concentratie, de prestaties e.d. hoger liggen in de voormiddag.
De dag starten met een stevig ontbijt werkt eveneens verminderde concentratie tegen.
Laattijdig naar bed gaan is de belangrijkste oorzaak van concentratiestoornissen, daarom is het uitermate belangrijk dat kinderen (kleuters maar evenzeer lagereschoolkinderen) tijdig gaan slapen !
In de lagere school gebeurt het binnenkomen en het verlaten van de klas in rijen, de leerlingen verplaatsen zich steeds ordelijk en in stilte !

Reeds bij de kleuters werken we met een vast dagschema, dit geeft de kinderen een houvast en dat helpt hen bij het ervaren van de tijd en de dagindeling. Het dagelijks ritueel : koek of boterham eten, melk drinken, jasjes aan en dan speeltijd draagt hiertoe bij.
Speeltijden gaan door tussen 10u00 en 10u15 en tussen 15u00 en 15u15 (op vrijdagnamiddag geen speeltijd).
De kleuters spelen afzonderlijk van de lagereschoolkinderen, zo willen we voorkomen dat de kleinste kinderen overdonderd worden door het spel van de oudsten. Bij goed weer spelen de kleuters buiten : op de speeltuigen of misschien wel in de zandbak. Bij regenweer of indien het te koud is, spelen de kinderen binnen.

Tijdig op school

Elk kind heeft het recht te leren.
Ouders hebben de plicht er voor te zorgen dat hun kind dit recht krijgt. De tijd op school is al heel beperkt, geef ons dan ook de mogelijkheid die tijd maximaal te benutten en de kinderen te geven waar ze recht op hebben !
Inschrijving in een school betekent immers ook dat men er steeds op tijd aanwezig is.

In vele gevallen heeft “te laat komen” op school te maken met organisatie, soms zijn er andere problemen al dan niet te wijten aan persoonlijke of familiale moeilijkheden  of met een probleem dat alleen u als ouder  kent.

In elk geval is het meer dan  wenselijk dat uw kind dagelijks op tijd aanwezig  is.  
Voor uw kind is het trouwens onaangenaam te moeten starten terwijl het een deel van het onthaal, een deel van de les gemist heeft of de opdrachten niet of onvolledig gehoord heeft. Bovendien is het belangrijk dat uw kind leert dat stiptheid belangrijk is om goede resultaten te boeken.

Dit geldt ook voor de kleuters : het niet leerplichtig zijn doet niets af aan onze bekommernis om een goede gewoontevorming na te streven. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn. Immers, van bij het begin van de activiteiten worden belangrijke afspraken gemaakt, taken worden verdeeld  enz.
 
Lagereschoolkinderen worden ten laatste bij het eerste belsignaal ‘s morgens  om 8u15 en ‘s namiddags om 13u25 op school verwacht !
Van elke laattijdige aankomst op school wordt melding gemaakt  via het schoolagenda.

Ook vanuit de inspectie wordt gevraagd dat de school zou bewaken dat ieder kind het recht om te leren ten volle  krijgt. Daarom wordt het al dan niet stipt aanwezig zijn  van al onze leerlingen tweemaal per dag  door de leerkracht bijgehouden. Veelvuldig te laat komen wordt aan het CLB doorgespeeld met passend gevolg.

Wanneer men 10 x te laat komt op school, ontvangt men een brief van de directeur en volgt een gesprek.

En vergeet niet … als een kind te laat is op school ligt de oorzaak veelal niet bij het kind maar bij de ouders !

De school binnenkomen

• Kleuterafdeling :
Bij aankomst tussen 7 en 8 uur worden de kinderen naar de opvang gebracht, om 8 uur worden de kleuters naar het kleutergebouw begeleid.
Er is toezicht vanaf 8 uur, uw kleuter wordt begeleid door een kleuterjuf om zijn jasje aan de kapstok te hangen, ouders komen niet binnen, behalve indien u de (klas)juf wenst te spreken. Gelieve evenwel de juffen die met toezicht belast zijn zo weinig mogelijk te storen en het afscheid zo kort mogelijk te houden.
Voor kleuters die niet op school eten is er toezicht vanaf 13 uur. Zij worden dus niet eerder op school verwacht.
De kleuters verzamelen voor de aanvang der activiteiten in de speelzaal of op de speelplaats als het weer dit toelaat.

• Lagere afdeling :
Bij aankomst tussen 7 en 8 uur gaan de kinderen naar de opvang, om 8 uur worden de leerlingen onder begeleiding naar school gebracht. Er is toezicht vanaf 8 uur : de kinderen mogen m.a.w. niet vroeger op de speelplaats zijn. Bij gebeurlijke ongevallen vóór de aanvang van het toezicht zijn de ouders verantwoordelijk !
Ouders die hun lagereschoolkinderen zelf naar school brengen, begeleiden hen tot één van beide ingangen en niet tot op de speelplaats of tot aan de klas.
Slechts in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur kan een leerling tot aan het klaslokaal begeleid worden.

De leerlingen kunnen binnenkomen langs de kleuteringang, de fietsenstalling of via het groene hekken van het hoofdgebouw. Leerlingen komen niet binnen langs de hoofdingang!
Fietsers die binnenkomen langs het hoofdgebouw plaatsen hun fiets in de fietsenstalling aan de hoofdingang en gaan via de hal naar de speelplaats.
Voor fietsers die binnenkomen langs het kleutergebouw is eveneens een fietsenrek voorzien.
Leerlingen die thuis eten worden niet vroeger dan 13 uur op school verwacht, vanaf 13 uur is er toezicht (het middagtoezicht tussen 12u en 13u is betalend via het remgeld).
Alle lagereschoolkinderen dragen dagelijks bij het betreden van de school een fluo hesje. Indien gewenst, kunnen kleuters ook een fluo hesje ontvangen van de school (u kan dit vragen aan de klasjuf ).

Afscheid nemen

In het belang van uw kleuter : hou het afscheid zo kort mogelijk m.a.w. kusje geven en vertrekken.
Ga zeker niet zitten op de banken die eigenlijk voorbestemd zijn voor onze kleuters, ga ook niet tikken tegen het raam zodat het afscheid herhaald wordt en onnodig wordt verlengd. Dit maakt het afscheid nemen alleen maar moeilijker voor het kind (en uzelf).

Problemen bij het afscheid nemen hebben vaak te maken met een samenspel tussen ouder en kind. Misschien is het wel zo dat u ook moeite hebt om afscheid te nemen, kinderen merken dat en dat kan aanleiding zijn om het afscheid te dramatiseren.
Hoe langer u bij uw kind blijft, des te moeilijker wordt het afscheid nemen.
Uw kind zal misschien wel huilen, maar u mag er vanuit gaan dat de meeste kinderen zich gewoon gedragen van zodra u verdwenen bent.

De school verlaten

Bij inschrijving verklaren de ouders zich akkoord met de schooluren. Daarom kan slechts in uitzonderlijke gevallen een leerling (kleuters en lagereschoolkinderen) die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school vóór de einduren verlaten. De school vroeger verlaten kan trouwens enkel na uitdrukkelijke toestemming van de directeur.

Er zijn vier begeleide rijen :

• Hoofdingang : de leerlingen worden overgestoken aan het zebrapad.

• Assenedesteenweg : de leerlingen worden overgestoken aan het zebrapad.

• R-4 Kennedybaan : de leerlingen worden overgestoken aan het zebrapad.

• Hoogbouwplein : de leerlingen worden tot het gebouw van de voor- en naschoolse opvang begeleid.

• Kleuterafdeling :
Om 11u55 en om 15u25 (vrijdag om 15u10) eindigen de activiteiten en kunnen de kinderen afgehaald worden aan de uitgang van het kleutergebouw (Assenedesteenweg/Schwarzenbeklaan) of aan de uitgang van het hoofdgebouw (E. Caluslaan).
Kleuters die niet op tijd worden afgehaald, blijven een tiental minuten onder toezicht van een leerkracht, waarna ze naar het eetmaal of de opvang gebracht worden. Haal uw kleuter ook nooit te vroeg af !
Een kleuter verlaat nooit de school zonder begeleiding.
Eens de kinderen bij de ouders zijn, zijn de ouders zelf verantwoordelijk.
Gelieve er rekening mee te houden dat de kleuters veelal pas enkele minuten na het einde van de activiteiten de school kunnen verlaten.

• Lagere afdeling :
Ouders die hun kinderen op de hoofdschool afhalen, wachten hun kinderen op aan de hoofduitgang (E. Caluslaan) of aan het kleutergebouw (Assenedesteenweg). Gelieve steeds duidelijke afspraken met uw kind te maken over het tijdstip en de plaats van afhaling !
Kinderen die afgehaald worden verlaten de school nooit zonder begeleiding : wie niet tijdig wordt afgehaald wordt na een tiental minuten naar het eetmaal of de opvang gebracht.
Om 11u55 en om 15u25 (vrijdag om 15u10) eindigen de lessen en verlaten de kinderen die zelfstandig naar huis gaan in rij de school en dit onder begeleiding van een leerkracht.

Gelieve er rekening mee te houden dat de kinderen veelal pas een 5-tal minuten na het einde van de lessen de school kunnen verlaten. Alle lagereschoolkinderen dragen dagelijks bij het verlaten van de school een fluohesje.

Belangrijke opmerking i.v.m. telefonische vr agen met betrekking tot de hoofdschool:
Meerdere keren per dag krijgt het schoolsecretariaat telefonisch de vraag om kinderen te verwittigen dat zij b.v. een andere uitgang moeten nemen, dat ze b.v. (niet) naar de opvang moeten enz.
De secretariaatsmedewerkers moeten de boodschap dan – dikwijls ogenblikkelijk wat niet altijd mogelijk is - persoonlijk gaan overbrengen in de klas. Dit vraagt extra tijd/energie en geeft bovendien regelmatig aanleiding tot problemen en/of misverstanden.
Vandaar het verzoek er rekening mee te willen houden dat het overbrengen van dergelijke boodschappen niet altijd mogelijk is en dat m.a.w. dergelijke vragen slechts UITZONDERLIJK kunnen gesteld worden.

Voor- en naschoolse opvang ingericht door het OCMW :

Iedere schooldag (dus ook op woensdag) voor de lesuren vanaf 7 uur, na de lesuren tot 18u30. De facturatie gebeurt rechtstreeks door het O.C.M.W.
Omwille van capaciteitsproblemen zal de naschoolse opvang op ma/di/do voor de oudste lagereschoolkinderen voortaan hetzij op onze school hetzij op de vrije basisschool doorgaan. Nadere informatie wordt via het O.C.M.W. verstrekt.

Voor meer inlichtingen :
 opvang hoofdschool ‘De Krekel’ : Hoogbouwplein 66 (tel. 09/357.61.07)
 opvang kleuterschool ‘Het Krekeltje’ : B.J. Chalmetlaan 50A (tel. 09/367.02.76)